fbpx

VETNORDIC OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA


Selles privaatsuspoliitikas (Privaatsuspoliitika) on kirjeldatud, kuidas VetNordic OÜ (NordicVet/meie) isikuandmeid töötleb. Meie eesmärk on kaitsta andmesubjektide (teie) privaatsust, jälgides kohalduvaid andmekaitse regulatsioone. Lugege Privaatsuspoliitika läbi, sest see sisaldab olulist teavet teie isikuandmete töötlemise kohta.
Privaatsuspoliitika kohaldub kõigi meie teenuste ja veebipõhiste tegevuste suhtes, kui nendega seoses töödeldakse isikuandmeid; mh kohaldub Privaatsuspoliitika meie veebilehele ja sotsiaalmeediaga seotud töötlemisele.
Kui vajate lisateavet või teil tekib küsimusi meie Privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega julgelt ühendust.

1. MÕISTED
Siit leiate terminid, mida Privaatsuspoliitikas sageli kasutatakse. Mõisted on defineeritud Privaatsuspoliitika käesolevas peatükis või kehatekstis.
1.1 Isikuandmete kaitse mõistetel on sama tähendus, mis on määratletud siin või isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) (isikuandmete kaitse üldmäärus/IKÜM).
1.2 Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta meil on teavet, mida saab kasutada füüsilise isiku
tuvastamiseks.
1.3 Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab meie teenust või tooteid.
1.4 Küpsised – andmefailid, mis salvestatakse külastajate seadmesse veebilehe kasutamisel tehtud valiku kohaselt. Lisateavet Küpsiste kasutamise kohta leiate meie veebilehel oleva Küpsiste lahenduse kaudu.
1.5 Leping – meie ja Kliendi või muu andmesubjekti vahel sõlmitud mis tahes leping.
1.6 Teenus(ed) – meie pakutavad veterinaariteenused ja seotud teenused ning tooted (kui on).
1.7 Kasutusandmed – andmed meie Teenuse ja veebilehe kasutamise kohta, sh kasutatava seadme tehnilised andmed, teave brauseri kohta, IP-aadress, vaadatud leheküljed, külastamise aeg ja kuupäev, nendel lehekülgedel veedetud aeg, seadme kordumatud identifikaatorid ning muud diagnostilised andmed ja logid.
1.8 Külastaja – isik, kes külastab meie veebilehte.
1.9 Veebileht – meie veebileht, mis on kättesaadav aadressil https://nordicvet.ee, ning kõik selle alamdomeenid ja meie sotsiaalmeedia leheküljed (kui on kohaldatav).

2. ÜLDINE TEAVE JA KONTAKTANDMED
Siit leiate teavet selle kohta, millal Privaatsuspoliitika kohaldub, kes me oleme ja kuidas meiega
ühendust võtta.
2.1 Meist. Oleme VetNordic OÜ, registrikoodiga 16651691, aadress Koskla tn 16, Kristiine linnaosa, 10615 Tallinn, Harju maakond, üldine e-post info@nordicvet.ee. NordicVet on Tallinna südames, Kristiine linnaosas tegutsev loomakliinik, mis pakub põhjamaiselt usaldusväärset ja kvaliteetset veterinaarteenust väikeloomadele.
2.2 Andmekaitse kontaktid. Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, kirjutage meile info@nordicvet.ee.
2.3 Privaatsuspoliitikast. Privaatsuspoliitika kohaldub igasugusele isikuandmete töötlemisele meie poolt. Meil on õigus Privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Teavitame Andmesubjekti kõigist olulistest muudatustest Veebilehel või muul viisil.

2.4 Vastutava töötleja ja volitatud töötleja staatusest. Oleme isikuandmete vastutavad töötlejad, kui töötleme oma füüsilisest isikust Kliendi andmeid või oma Kliendi töötajate ja esindajate isikuandmeid oma Teenus(t)e osutamisel või sellega seoses (nt vastuvõtu aegade broneerimisel, raamatupidamise tegevustes, kliendisuhtlusel). Samuti oleme vastutavad töötlejad oma töötajate andmete töötlemise osas.
2.5 Meie andmetöötluse järelevalve asutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et.
2.6 Muud lingid/rakendused jne. Pange tähele, et meie Veebilehel olevad lingid võivad viia veebisaitidele, mida reguleerivad konkreetsete teenusepakkujate privaatsustingimused, mitte see Privaatsuspoliitika. Me ei vastuta teistel veebisaitidel avaldatud sisu eest. Meie sotsiaalmeedia kanalites töödeldakse teie isikuandmeid vastavate platvormide pakkuja poolt asjaomase platvormi privaatsustingimuste kohaselt.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
Siit leiate põhimõtted, mida me teie isikuandmete töötlemisel alati järgime.
3.1 Nõuetele vastavus ja eesmärk. Meie eesmärk on töödelda isikuandmeid vastutustundlikult, nii et suudame tõendada isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ja kohalduvale õigusele.
3.2 Põhimõtted. Kõik meie isikuandmete töötlemisega seotud protsessid, suunised ja tegevused põhinevad järgmistel põhimõtetel: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, võimalikult väheste andmete kogumine, täpsus, säilitamise piiramine, terviklus, konfidentsiaalsus ning lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse.

4. TEAVE, MIDA TÖÖTLEME.
Siit leiate Andmesubjektide kategooriad ja isikuandmed, mida me töötleme.
4.1 Andmesubjektide kategooriad. Üldjuhul võime töödelda järgmiste andmesubjektide
isikuandmeid:
(a) meie Klient (kui tegemist on füüsilise isikuga) ja
(b) meie Kliendi esindajad ja töötajad;
(c) meie koostööpartnerite esindajad;
(d) meie töötajad või töövõtjad;
(e) Veebilehe Külastajad;
(f) meie Kliendi kliendid ja muud Andmesubjektid.
4.2 Isikuandmete kogumine. Kogume järgmistest allikatest isikuandmeid:
(a) Andmesubjekti avaldatud isikuandmed -need on tavaliselt nimi, kontaktandmed, e-posti aadress või muud Andmesubjekti poolt meile sotsiaalmeedias saadetud või kättesaadavaks tehtud andmed;
(b) isikuandmed, mis tulenevad meie ja Andmesubjekti vahelisest tavalisest suhtlusest nt kirjavahetus seoses Teenus(t)ega;
(c) Teenus(t)e tarbimisest ja kasutamisest tulenevad isikuandmed;
(d) Veebilehe külastamisest ja kasutamisest tulenevad isikuandmed;
(e) isikuandmed, mille Klient meie Teenust kasutades meile avaldab;
(f) meie genereeritud ja kombineeritud isikuandmed (nt konsultatsioonide ajad; kirjavahetus kliendisuhte kontekstis).
4.3 Täpsem teave töödeldavate isikuandmete kohta. Vastutava töötlejana töötleme peamiselt järgmisi isikuandmeid:

(a) Külastajate kohta – andmed, mis on kogutud veebilehe kasutamise käigus, s.o Küpsiste abil (kui need on lubatud) ja Kasutusandmed (kui kohane) – teave Küpsiste lahenduses;
(b) meie Kliendi esindajate või Kliendi (kui tegemist on füüsilise isikuga) tuvastusandmed – nimi, isikukood, ametikoht, kliinik, tegevusloa nr ja volitused (kui vajalik; nt kui saame teavet teistelt loomakliinikutel);
(c) Kliendi ja esindajate kontaktandmed – e-posti aadress, telefoninumber, aadress;
(d) Klientide ja esindajatega suhtlus ja Teenuse kasutamise andmed – suhtlus meiega (tekstsõnumid, vestlused, kõned, chat) ja Teenuse kasutamise andmed (üldjuhul ostu fakti teave, teenuse nimetus ja summa), aga ka Kasutusandmed;
(e) Klient ja esindajad videosalvestistel (kui neid on), näiteks kui nad külastavad meie ruume (jäävad turvakaamera salvestistele);
(f) Kliendi (kui füüsiline isik) maksete ja maksekäitumise andmed – raamatupidamise käigus kogutud maksete ja nõuete andmed;
(g) Klientide ja esindajate muud andmed – näiteks kiitused, kaebused ja rahulolu-uuringutes tagasisidena esitatud andmed;
(h) Töötajate isikuandmed töölepingusse astumisel, selle täitmisel ja meie õigustatud huvi alusel (töötleme nt: täisnimi, isikukood, positsioon, palga ja muud maksete andmed). Täpsem info töötajatele avaldatakse ettevõtte sisedokumentides.
Juhime tähelepanu, et lemmiklooma ravi ja lemmiklooma andmed ei ole otseselt isikuandmed (küll, aga saab isikuandmeteks lugeda teavet, et Andmesubjekt mingit meie teenust kasutab jne). Oleme kohustatud töötlema teatud ravi ja muude veterinaariateenuste osutamise andmeid tulenevalt meile kohalduvatest seadustest (nt Veterinaarseadus).
Kui soovite täpsemat teavet oma isikuandmete töötlemise osas, võtke meiega ühendust
punktis 2.2 toodud e-postil.

5. TÖÖTLEMISE ÜLDISED EESMÄRGID, ALUSED JA TOIMINGUD
Siit leiate teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja aluste kohta.
5.1 Nõusolek. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, selles ulatuses ja nendel eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on andnud oma nõusoleku. Andmesubjekti nõusolek peab olema vabalt antud, konkreetne, teadlik ja üheselt mõistetav (nt kasti linnukese tegemine Veebilehel). Pange tähele, et teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.
5.2 Lepingu sõlmimine ja täitmine. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
(a) meetmete rakendamine enne Lepingu sõlmimist, mis on vajalik Lepingu sõlmimiseks või
mida andmesubjekt taotleb (nt kasutatakse punkti 4.34.3(b), c ja d märgitud andmeid);
(b) teie isikusamasuse tuvastamine ulatuses, mis on vajalik Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või meie Teenuse kasutamise võimaldamiseks (nt kasutatakse punkti 4.34.3(b), c ja d märgitud andmeid);
(c) võetud kohustuste täitmine (nt arveldamine) (nt kasutatakse punkti 4.34.3(b), c, d ja f
märgitud andmeid);
(d) teiega suhtlemine, sh teabe ja meeldetuletuste saatmine Lepingu täitmise või Teenuse kasutamise kohta (nt kasutatakse punkti 4.34.3(b), c, d ja f märgitud andmeid);
(e) õiguste ja nõuete kaitse (olenevalt andmetest võib kasutada kõiki kogutud andmeid);
(f) tehniliste probleemide tuvastamine, ennetamine ja lahendamine (probleemist olenevalt
võidakse töödelda kõiki kogutud andmeid);
(g) klienditoe osutamine (kasutatakse peamiselt punkti 4.34.3(b), c, d ja f märgitud
andmeid);

(h) meie Teenuse osutamine ja käigushoidmine, sh meie Veebilehe kasutamise jälgimine (peamiselt kasutatakse 4.3(a),d ja g alapunktide andmeid, kuid vajadusel võidakse töödelda kõiki andmeid);
(i) teie teavitamine muudatustest meie Teenuses või teile muude Lepinguga/Teenusega seotud teadete edastamine (peamiselt kasutatakse punkti 4.34.3(b) ja c märgitud andmeid).
Pange tähele, et täpne eesmärk ja alused võivad olla määratletud ka tingimustes ja/või Lepingus. Samuti, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik võib toimuda teatud Teenuse andmete edastus teisele loomakliinikule või seotud asutusele (nt kui lemmiklooma põhiarst on teises kliinikus ja meilt tellitakse kindel uuring).
5.3 Koolituste korraldamine. Korraldame erinevaid koolitusi ja sündmuseid, mille korraldamiseks ja läbiviimiseks on vajalik töödelda osalejate isikuandmeid. Koolituste korraldamiseks kogume osaleja nimi, e-post, kliinik (+tegevusloa nr), positsioon, koolitusele registreerimise ja osalemise fakt; kui koolitus on tasuline, siis makse ja maksja andmed. Need isikuandmed on vajalikud, et osaleja (andmesubjekt) soovitud koolitust läbi viia (töötluse alus lepingusse astumiseks vajalik).
5.4 Juriidiline kohustus. Töötleme isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks kooskõlas seadusega ja seaduses sätestatud ulatuses, näiteks raamatupidamise seadusest tulenev raamatupidamisdokumentide säilitamise kohustus; töötlus veterinaarseadusest või muust meile kohalduvast loomade ravi, heaolu jms regulatsioonist tuleneva kohustuse tõttu.
5.5 Õigustatud huvi. Meie õigustatud huvi tähendab meie huvi juhtida või suunata oma tegevust ja võimaldada meil pakkuda parimat võimalikku Teenust. Kui lähtume õigustatud huvist, oleme eelnevalt hinnanud enda ja teie huve. Teil on õigus näha teie isikuandmete töötlemisega seotud hinnangut, kirjutades info@nordicvet.ee. Võime teie isikuandmeid (välja arvatud isikuandmete eriliigid) töödelda õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:
(a) meie Teenuste ja Veebilehe arendamine (peamiselt anonüümselt; kuid olenevalt
olukorrast võime töödelda kõiki isikuandmeid);
(b) parema kliendi-/kasutajakogemuse tagamine, et pakkuda kvaliteetsemat Teenust; võime jälgida oma Teenuse ja Veebilehe kasutamist, analüüsida meie Veebilehe, Teenuse, sotsiaalmeedia lehekülgede ja muude müügikanalite kasutamisel kogutud identifikaatoreid ja isikuandmeid ning koguda statistikat Klientide ja Külastajate kohta; samuti võidakse töödelda Kasutusandmeid;
(c) rahulolu-uuringute tegemine ja turundustegevuste tõhususe mõõtmine (kasutatakse
kontaktandmeid ja Teenuse kasutamise üldandmeid);
(d) salvestiste tegemine ja logimine; võime salvestada nii meie ruumides kui ka sidevahendite (e-post jne) abil edastatud sõnumeid ja tellimusi, samuti meie enda antud teavet ja muid tegevusi. Vajaduse korral kasutame neid salvestisi tõendamiseks ja nõuete kaitseks/esitamiseks;
(e) tehnilised ja küberturvalisusega seotud põhjused, nt meetmed piraatluse vastu võitlemiseks ja Veebilehe turvalisuse tagamiseks, samuti varukoopiate tegemiseks ja säilitamiseks ning tehniliste probleemide ennetamiseks/kõrvaldamiseks (olenevalt probleemist võidakse töödelda kõiki andmeid);
(f) töötlemine korralduslikel eesmärkidel, eelkõige isikuandmete haldamiseks ja töötlemiseks ettevõttesisese juhtimise eesmärgil (aga ka auditite ja muu võimaliku järelevalve jaoks)(peamiselt teenuste üldine kasutamine ja Kliendi kontaktandmed);
(g) töötlemine äritehingute raames, nt ühinemine, omandamine vms kus müüakse meie ettevõte või osa ja on tehingu koostamise ja tegemise raames on vajalik teatud isikuandmete töötlus (peamiselt Klientide üldteave, raamatupidamislik teave);
(h) õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine, sh nõuete loovutamine näiteks inkassoteenuse pakkujatele või õigusnõustajate kasutamine (olenevalt nõudest/probleemist võidakse töödelda kõiki andmeid).
5.6 Uus eesmärk. Kui isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui see, milleks neid esialgu koguti, või kui see ei põhine Andmesubjekti nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue

töötlemise lubatavust. Selleks, et teha kindlaks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas isikuandmete kogumise algse eesmärgiga, võtame muu hulgas arvesse:
(a) mis tahes seost isikuandmete kogumise eesmärkide ja kavandatud edasise töötlemise eesmärkide vahel;
(b) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige seoses Andmesubjekti ja meie vaheliste suhetega;
(c) isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või isikuandmeid, mis on seotud süüdimõistvate kohtuotsuste ja kuritegudega;
(d) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
(e) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, mis võivad hõlmata krüpteerimist või pseudonüümimist.

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEMINE
Siit leiate teavet isikuandmete edastamise ja volitatud töötlemise kohta.
6.1 Koostööpartnerite kasutamine. Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjekte puudutavaid andmeid (sh isikuandmeid). Meil võivad nende koostööpartneritega olla eri tüüpi vastutava töötleja, volitatud töötleja ja all-volitatud töötleja suhted. Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele (üldjuhul meie koostööpartneritele) järgime kohalduvaid andmekaitsenõudeid.
6.2 Nõuded meie koostööpartnerite kasutamisele, kes on meie volitatud töötlejad. Selliste
kolmandate isikute hulka võivad kuuluda, mh:
(a) reklaami- ja turunduspartnerid (peamiselt küpsiste teave, kontaktandmed);
(b) IT-partnerid, st erinevate tehniliste teenuste pakkujad (olenevalt teenusest võimalik ligipääs kõigile NordicVet valduses olevatele andmetele);
(c) Ajabroneerimise ja/või koolituste registreerimiseks ja pakkumiseks tarkvarad (peamiselt nimi, kontaktandmed, kohtumise aeg, koolitusele registreerimise fakt);
(d) Erinevad nõustajad (olenevalt teenusest, teenuse osutamiseks vajalik teave);
(e) võlgade sissenõudmisega tegelevad asutused (kui oleme oma nõude loovutanud või sissenõudmise neile andnud; üldjuhul nimi, kontaktid ja maksmata summa ning vastavalt vajadusele lepingu sõlmimise teave);
tingimusel, et asjaomane eesmärk ja töötlemine on seaduslikud ning isikuandmeid
töödeldakse vastutava töötleja juhiste ja kehtiva lepingu alusel.
Kui soovid lisainfot kasutusel olevate koostööpartnerite ja volitatud töötlejate osas, kirjuta meile e-postile info@nordicvet.ee.

6.3 Muu edastamine. Muudel juhtudel võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele tingimusel, et meil on vastavaks edastuseks alus nt teie nõusolek või juriidiline kohustus. Üldjuhul on tegemist eraldi vastutavate töötlejatega. Sellised isikud võivad olla:

6.3.1 Teised kliinikud, raviarst, veterinaarspetsialistid, laboratooriumid ja loomatervishoiuteenuste pakkujad ning asutused (nimi, kontaktandmed, teenuse tarbimise teave – s.o. kui see on vajalik seoses looma raviga või heaoluga);
6.3.2 Põllumajandus- ja Toiduamet – neile edastama teavet seadusest tuleneva kohustuse tõttu
ja sellega seotud vajalikus mahus;
6.3.3 Kindlustusettevõtted ning muud kutse – ja õigusnõustajad (olenevalt teenusest võidakse edastada kõiki isikuandmeid);
6.3.4 Riigiasutused ja uurivasutused – teatud juhtudel võidakse meid kohustada teie isikuandmeid avaldama, siis, kui see on seadusega nõutav või kui avaliku sektori asutused esitavad selleks kehtiva taotluse. Enne isikuandmete avaldamist hindame alati

teabepäringute õiguspärasust; või on andmete avaldamine vajalik meie või kolmanda isiku õiguste kaitseks või tõendamiseks;
6.3.5 (potentsiaalse) tehingu osapool ja tehingu nõustajad – kui meie ettevõte on seotud ühinemise, omandamise või varade müümisega, võidakse teie isikuandmeid edastada.

6.4 Edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Üldjuhul töötleme isikuandmeid EMP-is. Meie koostööpartnerid või volitatud töötlejad võivad teatud teenuste osutamisel või kasutamisel edastada isikuandmeid EMP-ist välja. Sellist edastamist alustatakse ainult siis, kui isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükis sätestatud nõuded on täidetud nt kaitse piisavuse otsus (IKÜM art 45) või ELi standardsed andmekaitseklauslid* (IKÜM art 46) või kui ettevõte on kantud EL-US uude Data-Privacy Framework nimekirja**. Kui edastame teie isikuandmeid väljapoole EMP-i on üldjuhul tegemist piisava kaitsega riikidega***. Võtame tarvitusele mõistlikkuse piires vajalikud meetmed, et tagada teie andmete turvalisus ja nende töötlemine kooskõlas Privaatsuspoliitikaga, ning hoolitseme, et teie isikuandmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile või riigile, kus ei kehti piisavad kontrollmeetmed, sealhulgas teie isikuandmete kaitseks.
*El standardklauslite tekstid on leitavad siit. Andmesubjektil on õigus enda isikuandmeid puudatava töötluse osas kasutavaid standardklausleid näha (kui on); selleks kirjuta meile info@nordicvet.ee.
** Data-Privacy Framework nimekirja leiab siit.
***Euroopa Komisjon on piisavat kaitset tunnustanud siin leitavatel riikidel.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS
Siit leiate kirjelduse selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me isikuandmeid
säilitame.
7.1 Säilitamine. Järgime isikuandmete säilitamisel töötlemise eesmärki, võimalike nõuete esitamise korral nõuete aegumistähtaegu ja seaduses sätestatud säilitamisaegu. Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärgist olenevalt vajalik. Kliendiandmeid säilitatakse üldjuhul Lepingu kehtivusaja jooksul ja veel 3 aastat võimalike nõuete kaitsmiseks. Teatud isikuandmeid säilitatakse kohaldatava seaduse nõuete kohaselt, nt raamatupidamisandmeid 7 aastat ja töölepingute andmeid 10 aastat. Isikuandmed, mille säilitamisaeg on lõppenud, hävitatakse või muudetakse anonüümseks.
7.2 Turvameetmed. Oleme kehtestanud suunised ja tegevuskorrad, kuidas tagada isikuandmete turvalisus nii korralduslike kui ka tehniliste meetmete abil. Muu hulgas teeme turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgmist.
(a) kasutame turvalisi juurdepääsusüsteeme;
(b) töötleme meile edastatud isikuandmeid ainult sel eesmärgil ja ulatuses, mis on vajalik
Teenuste osutamiseks, Veebilehe haldamiseks ning muudel siin Privaatsuspoliitikas
sätestatud eesmärkidel.
(c) Kasutame tarkvaralahendusi, mis aitavad tagada turustandardile vastava turvalisuse taseme.
7.3 Intsident. Isikuandmetega seotud intsidendi korral anname endast parima, et leevendada tagajärgi ja vähendada selliseid riske tulevikus. Järgime isikuandmete kaitse üldmääruse teavitamisnõudeid.

8. ANDMEKAITSEÕIGUSED ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE KOHASELT
Siin saate lugeda teavet oma isikuandmetega seotud õiguste kohta.

8.1 Soovime tagada, et te oleksite täielikult teadlik kõigist oma õigustest. Andmesubjektil on
järgmised õigused (teatavate eeltingimuste täitmisel).
(a) Õigus tutvuda isikuandmetega – teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja taotleda neist koopia.
(b) Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda meilt ebatäpsete või valede
andmete parandamist.
(c) Õigus andmete kustutamisele – teil on õigus teatavatel tingimustel (näiteks kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel) nõuda, et kustutaksime teie isikuandmed.
(d) Õigus andmete töötlemise piiramisele – teil on õigus teatavatel tingimustel (näiteks kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel) nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist.
(e) Õigus esitada töötlemisele vastuväiteid – teil on õigus teatavatel tingimustel (näiteks kui töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel) esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.
(f) Õigus andmete ülekandmisele – teil on õigus teatavatel tingimustel nõuda, et edastaksime kogutud andmed teisele organisatsioonile või otse teile.
(g) Nõusolekuga seotud õigused – kui töötleme teie isikuandmeid, kasutades õigusliku alusena nõusolekut, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (nt loobumise lingi kaudu või e-kirja teel). Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda enne tagasivõtmist tehtud töötlemise seaduslikkust.
(h) Õigused seoses õigustatud huvi kasutamisega – kui töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, siis on teil õigus näha läbi viidud õigustatud huvi hindamist, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega. Selleks kirjutage meile info@nordicvet.ee.
(i) Automatiseeritud töötlemise ja profiilianalüüsiga seotud õigused tähendavad, et Andmesubjektil on oma konkreetsest olukorrast lähtudes õigus esitada igal ajal vastuväide teda puudutavate isikuandmete töötlemisele automatiseeritud otsuste/ profiilianalüüsi alusel ning nõuda inimsekkumist. Andmesubjekt võib nõuda ka selgitust automatiseeritud otsuse tegemise loogika kohta. Selguse huvides: me ei kasuta sellist automaatset töötlemist (ja tehisintellekti) ega profiilianalüüsi, mis mõjutab oluliselt Andmesubjekti või tema õigusi.
(j) Õigus esitada kaebus – teil on õigus esitada meile või järelevalveasutusele või kohtule kaebus, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi on rikutud. Lahenduse leidmiseks palume teil esmalt võtta ühendust meiega. Vajaduse korral on meie isikuandmete kaitse järelevalveasutuse (Andmekaitse Inspektsioon) kontaktandmed leitavad siit: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid. Kui olete muu EMP riigi Andmesubjekt on teil õigus kaebus esitada oma elukoha riigi järelevalve asutusele. Teiste EL-i andmekaitse järelevalve asutuste kontaktid on leitavad siit.
8.2 Vastused ja lisateave. Kui esitate isikuandmete töötlemisega seotud taotluse, on meil teile vastamiseks aega üks kuu. Kui soovite kasutada mõnda neist õigustest või vajate lisateavet oma õiguste kohta, võtke meiega ühendust. Pange tähele, et enne isikuandmetega seotud õiguste teile andmist võib meil olla vaja teie isik tuvastada.

9. LASTE ANDMED
9.1 Meie kui vastutav töötleja ei kogu teadlikult alla 18-aastaste laste isikuandmeid. Kui laste
andmete töötlus erandjuhul toimub, siis eeskostja või vanema loal.

10. MUUDATUSED
10.1 Viimased muudatused ja privaatsuspõhimõtete jõustumine:
Avaldamine Jõustumine Peamised muudatused

2023 2023 Uute privaatsuspõhimõtete
1. versioon;